logo

Om 3F-Post | Vedtægter | Bestyrelse | Aktivitetsplan | Referater | Postbladet

Tilbage til oversigt

Referat Brancheudvalget 3F-Post

Mandag – tirsdag 22-23. juni 2009 i Rørvig.

Deltagere: Jens Bendtsen, Jørgen Andersen, Harry Jensen, Lars Chemnitz, Kim Bjerre, Lisbeth Møller, Jørn E.E. Nielsen, Hans Kjærgaard Jensen, Gunvor Bæk Petersen, Jan Gregersen, Morten Søndergård. Peter Madsen, Allan Høyer (journalist, Postbladet).

Afbud: Jesper Holm, Jens Kristian Jensen.

Dagsorden:

  1. Meddelelser
  2. Samarbejdet med SEKO
  3. Lønforhandlinger
  4. Ferieforeningen
  5. Evt.

Ad. 1 Meddelelser

Liberalisering
Meget tyder på, at vilkårene i en liberalisering af postmarkedet i Danmark ikke vil betyder samme krav til alle aktører på markedet. Sammenholdt med de meget kraftige fald i postmængderne, kan det betyde alvorligt pres på arbejdspladserne og arbejdsvilkårene i Post Danmark.

Som på mange andre områder risikerer den blinde tro på markedskræfter og liberaliseringer at gøre et helt serviceområde dyrere og dårligere for almindelige mennesker.

UNI-Post (den europæiske faglige sammenslutning indenfor postsektoren) har i maj måned offentliggjort en rapport på engelsk) som kan ses på http://www.uniglobalunion.org/Apps/iportal.nsf/pages/sec_20081016_gbkmEn

Diskussionerne om dette emne tages op på bestyrelsesmøder mv. i efteråret.

Møder for fællestillidsrepræsentanter
På baggrund af en henvendelse fra fællestillidsrepræsentanter og centertillidsrepræsentanter i Post Danmark Transport besluttede bestyrelsen, at enhederne selv kan afgøre hvilke to tillidsrepræsentanter der sendes til møderne.

Undervisere
Bestyrelsen besluttede at effektuere en tidligere beslutning om at indstille Peter Madsen (landsbranchebestyrelsen) til indøvelse som underviser på postale G1-2 ved første kursus i 2010. Derudover besluttedes at indstille Ida Risom (Københavns Postcenter) til indøvelse på G1-2 i efteråret, som led i Idas uddannelse som underviser på G1-2 generelt i 3F.

Årsplan 2010
Årsplan for bestyrelsesmøder, kurser, møder for fællestillidsrepræsentanter og Årsmøde er vedlagt dette referat.

Det ene af årets 2 G1-2 kurser vil blive lagt udenfor Rørvigcentret, formentlig på Langsøhus.

Efterårets G1-2 i 2011 søges lagt senere end i 2010.

Frivilligt udlånte tjenestemænd (”FUT’ere”)
Afsluttende arbejdsgruppemøde blev holdt mandag d. 22. juni 09. FUT’erne vil fremover blive omfattet af alle aftale i IO og lokalaftaler, bortset fra en ”negativ-liste”, som indeholder de vilkår, hvor tjenestemændene pr. definition ikke kan være omfattet. Det drejer sig om fx ansættelse, opsigelse, disciplinærsager osv. Aftalen forventes indgået kort efter sommer, og er en opfølgning på aftalen fra marts 2008 om vilkår for tjenestemænd, der giver en individuel uigenkaldelig accept på fortsat udlån efter staten har afgivet sin bestemmende indflydelse og kontrol – hvilket sker med dannelsen af det nye dansk-svenske postselskab

Tjenestemænds vilkår efter postfusionen
Ved postfusionen ændres Lov om Post Danmark, således at tjenestemænd ikke længere er forpligtet til udlån til Post Danmark. I 3F drejer det sig om 60 medlemmer. Transportministeriet vil i 3 måneder efter fusionen afdække hvilke andre passende stillinger indenfor staten tjenestemændene kan tilbydes. Hver tjenestemand vil blive tilbudt/indkaldt til en samtale i en såkaldt jobbørs. Hvis ministeriet ikke finder en anden passende stilling, og hvis tjenestemanden ikke tager imod eventuelle tilbud om aftrædelsesordninger (alder) eller tjenestemandsstillinger (udenfor pligt-området), vil der ske opsigelse med rådighedsløn og pension. Det er frivilligt for tjenestemændene om de vil gøre tjeneste i Post Danmark i de 3 måneder. Tilbud/indplacering i anden passende stilling vil ske løbende for de som melder fra inden de 3 måneder er gået. Der er fortsat mulighed for at underskrive en aftale som ”FUT’er” (se ovenfor).

Det er ikke muligt som ved tidligere aftaler at informere fælles (fagforening og arbejdsgiver), idet transportministeriet ikke har ønsket at yde vejledning.

OK 2010
Der arbejdes på en køreplan for forhandling af krav til lokalaftalerne, blandt andet med henblik på at afklare eventuel opsigelse af lokalaftaler senest 1. december 2009.

Gemba projekt i BTP KHC
Der kører for øjeblikket et projekt GEMBA, vi vil forholde os til de etiske spilleregler om overvågning.

Er det metodestudier, optimering eller standardisering af arbejdsgange, vi følger projektet.

Kursus for arbejdsledere
Der planlægges to kurser for tillidsrepræsentanter for arbejdsledere og specialister i forhandlingsteknik. Kurserne afvikles 7-8. september og 20-21. oktober Rørvig Kursuscenter

Beretning Årsmødet
Deadline for indlæg til Allan12. august 2009.

Ad. 2 Samarbejdet med SEKO

Meddelelse om den endelige dannelse af Posten Norden forventes indenfor kort tid. (Er sket i pressemeddelelser onsdag d. 24. juni, se www.postdanmark.dk, ref. bem). Første formelle møder vil blive afviklet i august. SEKO og 3F fortsætter den planlagte faglige samarbejdsstruktur, og arbejder derudover sammen med HK og svenske ST om samarbejdsstrukturen i den nye virksomhed.

Postbranchebestyrelsen og SEKO Bestyrelse mødes i København 19-20 oktober 2009.

Der er aftalt møde med Logistik Sverige og KEP og Transport den 14-15 september 2009.

Indenfor omdeling er der afholdt møde i København med besøg på Valby omdeling og KHC, og der er aftalt nyt møde i Malmø 6 -7 oktober 2009.

Der aftales senere møde mellem SEKO Postcenter og de danske Postcentre.

Ad. 3 Lønforhandlinger

Lønregulering pr. 1. marts 2009 i Postområde Vestjylland blev overgivet til central forhandling da der ikke kunne opnås enighed mellem parterne i postområdet.

På baggrund af en erklæret fornemmelse fra mange tillidsrepræsentanter af manglende forhandlingsvilje lokalt – at man forhandlede med den centrale organisation pr stedfortræder – blev der fra Midtjylland startet en debat om muligheden for at forhandle flere sammen.

I den forbindelse drøftede 3F Post og tillidsrepræsentanterne for alle de postområder/postkontorer, der endnu ikke var blevet enige om en aftale, muligheden for at indgå en samlet aftale.

D. 4. juni blev der indgået aftale om lønregulering på 2,50 kr. pr. time pr. 1.3.09, med en frist juni måned ud til at udmønte resultatet på anden vis inden for samme omkostningsramme.

Aftalen blev indgået, efter at samtlige forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter havde givet accept af at aftalen kunne dække deres område. Aftalen dækker foruden de resterende postområder/postkontorer også FAC.

Ad. 4 Ferieforeningen

Der opføres 2 nye huse på Ristinge på Langeland pris med indretning cirka 2.000 000 kr.

Ad. 5 Evt.

Intet.

30. juni 2009

referent
Lars Chemnitz / Hans Kjærgaard Jensen


BILAG til referat af bestyrelsemøde 22-23. juni 2009, 3F-Post

Aktivitetsplan 2010

21-22. januar Bestyrelsesmøde 3F Post Rørvig
1-5. marts (uge 9) Branchekursus Rørvig
8 - 19. marts (uge 10-11) Grundkursus 1 + 2 Langsøhus
24 - 25. marts Bestyrelsesmøde 3F Post Rørvig
25 - 26. marts Møde for fællestillidsrepræsentanter Rørvig
31. maj - 4. juni (uge 22) Branchekursus Rørvig
16 - 17. august Bestyrelsesmøde 3F Post Rørvig
23. aug - 3. sep (uge 34-35) Grundkursus 1 + 2 Rørvig
6. oktober Bestyrelsesmøde 3F Post Kolding
7 - 8. oktober Årsmøde 3F Post Kolding
17 - 18. november Bestyrelsesmøde 3F Post Rørvig
18 - 19. november Møde for fællestillidsrepræsentanter Rørvig
22 - 24. november (uge 47) Branchemiljøkursus Rørvig
24 - 26. november (uge 47) Branchemiljøkursus Rørvig
29. nov - 3. dec (uge 48) Branchekursus Rørvig