Bestyrelsesmøde 19/6-2017

Tilstede: Jan Gregersen, Finn Schebye, Hans Kjærgaard, Michael Frid, Jan Ringsted, Dorthe Weis, Gunvor Petersen, Jess Hansen, Lars Chemnitz og Morten Søndergaard (ref.).

Afbud: Peter Madsen, Lisbeth Møller og Jesper Holm.

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Afskedigelser juni og september
 4. Uddannelse; afskedigelse og IKUF
 5. Opsagt IPM-papir
  1. Status
  2. Øvrige forhold
 6. Ny Produktionsmodel
  1. Forsøg i Nordjylland
 7. Årsmøde
  1. Beretning
  2. Delegerede
  3. Praktiske forhold
 8. Samarbejde med Transportgruppen
  1. Vognmænd
  2. PostNord Logistik / TPL-lagrene
 9. Medarbejderskab i DIS og TER
 10. Postbladet
 11. Status Regionsmøder
 12. Eventuelt

 

Ad 1

Dagsorden godkendt

 

Ad 2

Referat af 13. marts godkendt.

 

Ad 3

Bestyrelsen drøftede den, af virksomheden, tidligere udmeldte information om, at der påtænkes afsked af 850 ansatte i juni og yderligere 800 i september.

Lars informerede om, at der har været drøftelse med virksomheden om de påtænkte afskedigelser. Det bebudede antal fyringer inkluderer de ansatte der har søgt frivillig fratrædelse, ansatte der af egen drift har opsagt jobbet og ansatte afskediget af andre årsag. Det betyder, at af de udmeldte 850 afskediges 217 Postarbejdere og 50 Ansatte på særlige vilkår.

Bestyrelsen drøftede frustrationerne og presset på kollegaerne og tillidsrepræsentanterne i denne svære tid. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne drøfter afskedigelserne med virksomheden for at sikre, at opsigelserne sker på sagligt grundlag og at virksomheden sikre, at de afskedige sikres efteruddannelse.

 

Ad 4

Der har været drøftelser med virksomheden for at sikre at alle opsagte postarbejdere har mulighed for relevant efteruddannelse i opsigelsesperioden. Det skal også sikres, at flest muligt der søger om IKUF tildeles deres ansøgte kurser uagtet om de er opsagte eller ej.

De 217 Postarbejdere, der jf. punkt 2 opsiges, har ret til uddannelse i opsigelsesperioden jf. Normaliseringsaftalen. Det kan betyde, at såfremt det ikke er muligt at afholde uddannelse i opsigelsesperioden, kan få forlænget opsigelsesvarslet.

Der forventes samlet set flere end tusind ugers efteruddannelse i 2017. Grundet lukning af skolerne i sommeren samt behov for flere hænder i november og december måned, er det en udfordring at sikre efteruddannelse til alle. Derfor forventes det, at en del efteruddannelse vil ske i første kvartal 2018.

 

Ad 5

Status

Lars forklarede om virksomhedens fremadrettede organisering i distribution med Hubs, Depoter mv.

Lars forklarede baggrunden for opsigelsen der – fra virksomhedens side – begrundes med ønsket om øget specialisering og mindre mobilitet samt at arbejdet i distribution ikke fremadrettet skal organiseres i Team.

Bestyrelsen finder det uacceptabelt blandt andet fordi der er risiko for, at flere kollegaer mister den daglige kontakt med kollegaerne og lederen, risikoen for at miste kompetencer, ringere tilknytning til virksomheden og sværere ved at søge fri og ferie mv.

Bestyrelsen tog den samlede redegørelse til efterretning.

 

Øvrige forhold

Lars informerede om, at virksomheden ønsker at drøfte ændringer i D96 herunder ændringer i Sikret sluttid.

Bestyrelsen drøftede de forskellige forhold vedrørende D96 herunder fyraftensgaranti, tilkaldevikar samt 0-dage og differentieret arbejdstid.

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

 

Ad 6

Lars informerede om den Ny Produktionsmodel herunder kort om forsøget i Nordjylland. Produktionsmodellen har blandt andet været drøftet på sidste Hovedsamarbejdsudvalg hvor 3F udtrykte manglende tiltro til den samlede plan.

Bestyrelsen har stor mistro til økonomien i den samlede produktionsmodel og er utilfredse med den manglende inddragelse af tillidsrepræsentanterne i planlægningen af forsøget i Nordjylland.

 

Ad 7

Beretning

Behovet for en skriftlig beretning blev debatteret. Der ar enighed om, at der skal drøftes om der fremadrettet skal skrives skriftlig beretning. Der var enighed om, at fortsætte drøftelsen i forbindelse med evalueringen af Årsmødet 2017.

Lars fremsender liste over emner til beretningen fremsendes snarest til bestyrelsen.

 

Delegerede

Der er 280 delegerede til Årsmødet i år. Dog med forbehold for at antallet kan være lavere.

Der var enighed om, der ikke kan inviteres lokale ”klubgæster” til Årsmødet.

 

Praktiske forhold

Hans gennemgik de praktiske forhold i forbindelse med Årsmødet herunder hotelværelser, udsending af indkaldelse mv.

Generelt gælder, at der arbejdes efter samme struktur som sidste år.

 

Ad 8

Vognmænd

Jan Gregersen informerede om, at der har været afholdt møde med Transportgruppen om et tættere samarbejde særligt med henblik på at sikre, at eksterne vognmænd har ordnede arbejdsforhold.

Samarbejdet skal sikre, at vognmænd PostNord benytter har ”rent mel i posen”. Bestyrelsen håber, at samarbejdet kan være medvirkende til at sikre ordnede forhold i transportbranchen.

Der er aftalt opfølgning i efteråret.

Jan Ringsted og Dorthe gav en kort status over arbejdet med eksterne vognmænd.

Bestyrelsen tog den samlede redegørelse til efterretning.

 

PostNord Logistik / TPL-lagrene

Lars forklarede, at der har været afholdt møde med Transportgruppen og 3F Køge om ”site Køge”. Der blev virksomhedens samlede plan for ”site Køge” debatteret og der var enighed om at etablere et samarbejde medblik på at sikre faglig styrke på både TPL-lagret og pakkecenteret i Køge.

Bestyrelsen tog statussen til efterretning.

 

Ad 9

Lars fortalte om PostNord Danmarks ændrede Medarbejderskab i DIS og TER. Ændringerne indeholder blandt andet ønske om, at de ansatte skal tænke ”profit” og at man skal være en ”stærk performer”.

Det ændrede Medarbejderskab har ikke været genstand for behandling i Hovedsamarbejdsudvalget.

Bestyrelsen tog Lars’ gennemgang til efterretning.

 

Ad 10

Postbladet vil fra 4 nummer blive indsendt sammen med Fagbladet. Næste nummer forventes at udkomme den 27. september.

 

Ad 11

Lars forklarede at der har været afholdt regionsmøder i hele landet. De tre emner der er blevet gennemgået har været:

 • IKUF ved Gunvor og Karina Sørensen.
 • Sikring af biler ved Christian Nordling fra PostNord.
 • Den fremtidige produktionsmodel

Fremmødet har været stort og alle møderne har være gode. Særligt IKUF-delen har der været stor tilfredshed med.

Taget til efterretning.

 

Ad 12

Intet til punktet.

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...