”Store fredag”

lokalaviser

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F-Post

Som det har været forventet, har Post Danmark nu i juli måned meddelt, at produktet en-dagsomdeling af adresseløse sælges med virkning fra starten af 2015.

Emnet har i foråret været diskuteret på møder for fællestillidsrepræsentanter, og Landsbrancheklubben har deltaget i tillidsmandsmøder i samtlige postområder, hvor temaerne nye produkter, arbejdsmiljø og samarbejde har været drøftet.

Med det fortsat store fald i postmængderne er det meget vigtigt, at vores medlemmer til gengæld får så stor som muligt en andel af de nye forsendelser og produkter, som digitaliseringen på den anden side også medfører. Det drejer sig både om e-handel og om andre behov for distribution, som følger af ændrede mønstre i forbrug og erhvervsliv.

Samtidigt er der et meget stort pres på arbejdspladser, på grund af den stramme økonomi.

Meldingerne fra tillidsmandsmøderne i foråret var meget markant, at den lokale indflydelse var forsvundet, og med den muligheden for at tilrettelægge arbejdet på en rimelig og god måde – hvilket er ekstra kritisk, når nye opgaver kræver nye løsninger.

Disse temaer blev drøftet med Post Danmark i foråret, og resultatet fremlagt på et fælles møde for chefer og fællestillidsrepræsentanter 23. maj, se Postbladet nr. 3/2014. Deltagerne i mødet blev bedt om at videregive resultatet i eget postområde, hvilket bør være er sket alle steder nu.

Kernen i resultatet er, at ændringer i aftaler og retningslinjer for at klare de nye opgaver og fastholde og forbedre arbejdsmiljøet i hovedsagen aftales lokalt.

Det gælder både i forhold til ”Store fredag” og andre emner, hvor der kan findes bedre løsninger lokalt end de centrale aftaler, der ellers er gældende. Det betyder også: ”Hold de centrale aftaler og retningslinjer – eller aftal lokale løsninger.”

Hensigten er altså at skabe et nyt og bedre fundament for det lokale samarbejde og driftsafviklingen. Indflydelsen og samarbejdet skulle gerne vende tilbage, og mulighederne for at fastholde og udvikle arbejdspladser, arbejdsmiljø og trivsel være bedst mulige.

I forløbet er der dog mellem de centrale parter nået enighed om to ændringer i lokalaftalerne.

For det første vedrørende mulig ansættelse af fredagsafløsere ( Lokalaftale nr. 36 ). Beskæftigelse i kort tid på fredage kan dog alene ske for at sikre, at endagsomdeling kan gennemføres. Alle andre tiltag forudsættes gennemført først, ligesom overenskomsten bestemmelser om beskæftigelsesgrad skal iagttages. Der er enighed med arbejdsgiveren om at det er ønskeligt at bestemmelsen slet ikke kommer i anvendelse, ligesom håndslagspapirets bestemmelser om bl.a. fuldtid stadig gælder.

For det andet en udvidelse af seniorordningen, så den kan søges af medarbejdere også under 55 år. I så fald kan det være i forbindelse med fx familiemæssige eller uddannelsesbehov, og der vil i de situationer være tale om en aftalt periode med nedsat tid (og fuld pensionsindbetaling), hvorefter kollegaen genindtræder i sin hidtidige beskæftigelsesgrad. Brug af aftalen kræver at der indgås en lokal rammeaftale, se nærmere i aftalen (hent her: Lokalaftale nr 26a – postarbejdereLokalaftale nr 26a – særlige vilkår ).

Begge aftaler er indgået som forsøgsordninger i indeværende overenskomstperiode.

Endelig er der udarbejdet skabelon for indgåelse af ”lokale lokalaftaler”, hvor arbejdstidsbestemmelserne fraviges, (hent her: Lokal lokalaftale nr. – afvigelser fra arbejdstidsregler ). Vær opmærksom på, at også aftaler om fravigelse af centrale retningslinjer skal ske skriftlig og sendes ind til godkendelse. Der nedsat et udvalg mellem parterne, hvor Michael Frid (3F København) og Peter Madsen (FTR Nordjylland) deltager for 3F.

Landsbrancheklubben mener, at der hermed er skabt det bedst mulige grundlag for at forbedre arbejdsmiljøet og samarbejdet samtidigt med, at vi kan fastholde de arbejdspladser, der åbner sig med de nye opgaver.

Bestyrelsen for 3F Post har understreget, at SBT, ”det at have en kollega”, arbejdsmiljø (fx spisepause og nedslidning) og ”den postfaglige stolthed” er hjørnestene for 3F Post. Ændringerne skal med andre ord være skabt for at løse problemer i driften, både med nye og gamle arbejdsopgaver. Det betyder, at eventuelle lokale løsninger der blot forringer arbejdsmiljøet ikke kan godkendes.

Princippapiret (håndslaget) fra 2011 er fortsat rammen om samarbejdet.

3F Post vil med denne TR-information opfordre samtlige tillidsrepræsentanter til at gå aktivt og konkret ind i arbejdet med planlægningen af endagsomdeling og Store fredag. Det er samtidigt en god anledning til at drøfte andre emner, som kollegerne eller ledelsen mener vil forbedre driften og arbejdsmiljøet lokalt. Vi tror og håber – og kræver – at det bliver PostNord og postarbejdere og postbude, der samler de nye arbejdspladser op.

Der vil blive holdt opfølgningsmøder, både internt (områdemøder og fællestillidsrepræsentantmøder) og med PostNord.

Lars Chemnitz
Formand, 3F Post

Print Friendly, PDF & Email
Claus Kastbjerg Hertz

Claus Kastbjerg Hertz

Faglig sekretær i 3F København. Layouter Postbladet og er webmaster på 3fpost.dk

Måske skulle du også læse...