Referat bestyrelsesmøde 24. august 2020

Bestyrelsesmøde 3F Post

24. august 2020

Kampmannsgade, Kbh.

Deltagere: Dzevad Ramic, Torben Struck, Lisbeth Møller, Johnny Knudsen, Gunvor B. Petersen, Henning M.K. Nielsen, Jess Hansen, Daniel V. Olsen, Kim A. Thomsen, Jesper Holm

Afbud: Morten Søndergaard, Jan Gregersen og Dorte Weis

Dagsorden:

  1. Årsmøde 2020
  2. Meddelelser
  3. Eventuelt

Ad 1

Input til bestyrelsens skriftlige beretning er modtaget. Teksterne samles og godkendes endeligt pr. mail. Den mundtlige del samt forslag til udtalelse gennemgås på bestyrelsesmødet umiddelbart før årsmødet.

Diverse Corona-tiltag er aftalt med Comwell, så mødet kan afvikles på betryggende vis og efter gældende retningslinjer.

Der er tilmeldt ca. 155 deltagere, hvoraf ca. 150 skal overnatte.

Morten Søndergaard har meddelt at han tiltræder en stilling som forhandlingssekretær i 3F Industrigruppen, uden tilknytning til postområdet. Han udtræder derfor af alle ansvarsområder, herunder den af Industrigruppen udpegede plads i branchebestyrelsen. Industrigruppen vil snarest udpege en afløser for Morten på denne plads.
Dzevad udtrykte en stor tak til Morten Søndergaard for hans virke gennem mange år.

Ad 2

Nye overenskomster

De tilrettede overenskomster/lokalaftaler er under redigering og sendes herefter til trykning. Lægges også på 3fpost.dk, når de er klar.

Rettelsesprocessen er temmelig omfattende.

Arbejdsmiljødækning af enheder

SPLIT, dvs. opdelingen af distribution i to selvstændige, interne enheder, PO og MLM betyder nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) de steder hvor der mangler en sådan.

Der etableres også selvstændigt arbejdsmiljøudvalg for de to enheder.

Som udgangspunkt bliver cykel- og mindre bildepoter dækket af en AMR fra Hubben, men det er muligt at vælge sin egen, lokale AMR under visse forudsætninger. Vi søger, evt. via Partsudvalget, at tydeliggøre processen.

GDPR

Det er aftalt at der skal udarbejdes en såkaldt Databehandleraftale mellem 3F Post og PostNord Dk. Dermed overholdes GDPR-reglerne i forbindelse med lønforskrivning.

Møde for TR i Transport

Tillidsrepræsentanter fra transportafdelinger i hele landet og oplæg fra chef for området Jakob Manori gav om ikke fælles fodslag, så i hvert fald en livlig debat. Dzevad refererede fra mødet, hvor blandt andet økonomi, outsourcing og lokale aftaler blev vendt.

Aktuelle sager

Bestyrelsen blev orienteret om aktuelle sager

HSU underudvalg

Uddannelsesudvalget og de nyetablerede udvalg for hhv. RFO, MLM og PO har alle afholdt deres første møde. Møderne blev alle afholdt som video-møder.
Bestyrelsen fik en orientering fra de udvalgsansvarlige om mødeindhold og form.

Der arbejdes med at tilkendegive over for medlemmerne, hvornår der holdes møde i de enkelte underudvalg, evt. via hjemmesiden.
Referater fra møderne tilsikres HSU.

Manglende betaling af lbk-kontingent

3F Post opkræver vi et kontingent pr. medlem, jf vores vedtægter.

Der udarbejdes et standardbrev, som beskriver fordele, som medlemmerne opnår med tilhørsforhold til 3F Post. Brevet skal ses som et værktøj for afdelingen i organisationsarbejdet.

Dzevad nævner på årsmødet, at der er nogen som ikke er inviteret på grund af manglende kontingentindbetaling.

TR-struktur

Der er endnu ikke overblik over hvor mange steder, der har organiseret sig efter den nye struktur i PostNord. Nogle steder har den lokale chef forsøgt at overtale TR til at han/hun dækker både PO og MLM. Dzevad slår fast, at sådanne aftale skal godkendes centralt for at være gyldige.

Der afholdes møde med kontaktpersonerne i regionerne i løbet af efteråret. Senest i den forbindelse skabes et overblik.

Regionsmøder og FTR-møde

Forventes afviklet som planlagt i løbet af november måned, med mindre Corona-situationen umuliggør afholdelse.

Uddannelse

Antallet af elevpladser er stigende, og en yderligere stigning forventes i 2021. Ved et tjenestested rapporterer tillidsrepræsentanten at eleverne indgår i den faste bemanding, og at tjenesterne ikke kan hænge sammen uden. Sagen følges.

Der er gennemført Opsagt hva’ nu-kurser, der er fortsat stor tilfredshed med kursernes indhold.

Indhold på branchekurser drøftes mellem undervisere og Dzevad.

Ad 3

Johnny Knudsen ankede over at det er meget begrænset, hvilke data de lokale tillidsrepræsentanter har adgang til.

År 2000 Postfonden har to CVR-numre, hvilket er noget rod. Dzevad er i gang med at løser problemet, med bistand udefra.

Næste møde: 16. september i Kolding.

16. september 2020

Ref: Jess Hansen

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...