Referat bestyrelsesmøde 21.-22.11 2023

Deltagere:Dzevad Ramic, Jesper Holm, Heidi V. Olsen, Torben Struck, Lisbeth Møller, Henrik M. Asmussen, Henning M. Nielsen, Kim Z. Olesen,  Jess Hansen og Kim Thomsen
  
Fraværende:
Referat af:Kim Thomsen
  Dagsorden: 1. Evaluering af årsmødet
2. Meddelelser
3. Aktuelle sager
4. Eventuelt

Dzevad bød velkommen.

Ad 1 – Emnet vil blive drøftet ved det kommende møde.

Ad 2

Dzevad udtrykte sin dybe taknemmelighed og anerkendelse over for tillidsrepræsentanterne og 3F-afdelingernes repræsenter for deres indsats og engagement. Han fremhævede et produktivt medlemsmøde hos Novo Nordisk i Bagsværd og yderligere møder i Nykøbing Sjælland, Aars, Slagelse, Holbæk, Thisted, Skive og på Bornholm

På Novo Nordisk Bagsværd, hvor 37 fuldtidsansatte er i gang med at vælge deres tillidsrepræsentant, har medlemsmøderne modtaget generel ros og understreget behovet for øget dialog med medlemmerne.

På disse møder bidrog Dzevads fremgangsmåde og afklaring til en nemmere forståelse af

konsolideringsaftalen. Dette hjalp med at opløse tidligere forvirring omkring det faglige tillæg og førte til en generel accept og forståelse af aftalens indhold blandt medlemmerne.

– Tillidsrepræsentanterne i transport og Dzevad har afholdt et møde, hvor de diskuterede fremtiden, konsolideringsaftalen og fleksibilitetsaftalen, herunder deres anvendelse og eventuelle ændringer i fleksibilitetsaftalen. Der blev truffet enighed om fortsat opfølgning på disse punkter og at undersøge in house-muligheder. Mødet omfattede også diskussioner om den afsluttede voldgiftssag vedrørende godstransport.

Der har været afholdt 2 Regionsmøder for AMR i november. Der er gode tilbagemeldinger fra deltagerne, f.eks. var der meget ros for den politiske orientering og status. Simon Holm HUB Aarhus og Henning Nielsen Transport Fredericia, har udsendt et opsamlende notat fra mødet. Det er et tiltag som vi vil fortsætte med fremover.

En observeret usikkerhed omkring anvendelsen af 111-timers reglen og udfyldelsen af blanket D58 kan potentielt medføre unødige udgifter for afdelingerne. Bestyrelsen overvejer at inddrage dette tema i branchekurser og på Grunduddannelsen M1- M2 samt i regionsmøderne for at sikre korrekt forståelse og håndtering.

En positiv udvikling i medlemstallet for postarbejdere blev anerkendt, hvilket sandsynligvis skyldes effektiv organisering og succesfuld implementering af aftalen om fagligt tillæg.

Bestyrelsen er enig om, at OK-processen bør revideres, f.eks. ved at forbedre indstillingsblanketten og tydeliggøre rollefordelingen, således at opgaver håndteres på mest effektive måde.

Trykte overenskomster er på vej, der er bestilt flere end sidste gang. Et Rørvig-sæt er leveret til brug på branchekurser. Det er 3F-afdelingerne der skal bestille Overenskomster via  bestillingssystemet og udlevere dem til tillidsrepræsentanterne.

Konsolideringsaftale og Lokalaftale 44:

Et skema over PostNords brug af eksterne leverandører er blevet tilpasset til en mere passende form og bedre overblik. Dette vil der blive fulgt op på, med fokus på brugen af underleverandører og dialog med de lokale afdelinger. Der blev vist kvartalsvis opfølgning omkring fordeling 70/30 i MLM 96/4% og PO 86/14%, næsten status quo, men der forventes klart mere med implementeringen af konsolideringsaftalen.

St Bededag. Ifølge PNDK vil der blive kompenseret månedligt med 0,45% for dagen, startende med

lønudbetalingen i februar. PNDK er i gang med at samle spørgsmål sammen om, hvordan kompensationen skal beregnes, f.eks. i tilfælde af orlov eller fri uden løn

Ændring af postloven;

Vi står over for en kritisk udfordring med den forestående nye Postlov. I sin nuværende form, inklusive tidsplanen, ser det ud til, at loven vil blive vedtaget som foreslået. Dzevad er i gang med at evaluere og analysere potentielle scenarier som svar herpå. 3F Post har udtrykt stærk utilfredshed med Transportministeriets håndtering og den hastige proces bag lovforslaget, og vi er af den opfattelse, at koncernen har reageret både langsomt og forsinket i denne proces.

Der er bred enighed om, at nu ikke er tidspunktet for at forværre uroen og bekymringen blandt vores kolleger, selvom vores kamp fortsætter. 3F Post er fortsat engageret i at forfølge denne sag gennem politiske kanaler og andre relevante veje, hvor det er muligt.

Generationsskifte og ligestilling;

Arbejdet med forberedelse af generationsskifte og udvikling af nye talenter fortsætter. Der arbejdes blandt andet med at sikre diversitet, samt at sikre at alle bestyrelsesmedlemmer har roller at udfylde. Dzevad vil indkalde til et kursus i starten af det nye år, for ”Nye talenter” med udvidet læring, for at udvikle fremtidens hold.

Diskussionerne om branchekurserne og M1-M2-programmerne fokuserede på at højne deltagernes forståelse af overenskomster og det faglige arbejde. Dzevad gav udtryk for sin påskønnelse af undervisernes fremragende indsats i denne sammenhæng.

Hensigten med disse kurser er at dygtiggøre tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i forhold til vores overenskomster og det faglige arbejde, med et øget fokus på disse områder frem for politiske diskussioner.

Desuden lægger vi vægt på at inddrage de tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som normalt ikke deltager i branchekurserne. Selvom øst/vest-kurserne for AMR allerede har bidraget til at fremme nye talenter, er der en fortsat bestræbelse på at styrke denne udvikling.

Ny Landechef for PostNord. Kim Pedersen, som tidligere var ansat hos Mærsk, er blevet udpeget. Han vil fortsætte som landechef for Post Danmark, hvor Nikolaj vil håndtere både økonomisk ansvar og brevforretningen.

Interesseforeningen er i en positiv udvikling. Dzevad spiller en nøglerolle i en arbejdsgruppe dedikeret til at opdatere foreningens vedtægter, og han er tilfreds med de fremskridt, der er gjort i retning af disse forbedringer. Under TJM blev der afholdt en organisationsdag i 2023 for alle afdelinger, med særligt fokus på forsikringsspørgsmål.

Lisbeth leverede opdatering vedrørende brugen af ferieboliger, herunder økonomiske aspekter og

igangværende renoveringer. For yderligere detaljer henvises til et separat referat. Der er behov for at øge bevidstheden om de fordele, der er knyttet til et medlemskab af 3F Post. I denne forbindelse er Feriekontoret ivrig efter at bidrage ved at holde præsentationer på branchekurser og klubmøder. Der blev givet stor anerkendelse til Lisbeth, Katja og Jess fra Feriekontoret for deres fremragende arbejde.

Ad 3

Bortvisningen af en kollega på grund af manglende scanning blev diskuteret. Det undersøges, om straffen i form af bortvisning er proportional med forseelsens alvor. Sagen har været til centralforhandling, mæglingsmøde, og der afventes nu et organisationsmøde og eventuelt voldgift.

Lisbeth Møllers Afgang;

Lisbeth Møllers sidste møde som bestyrelsesmedlem blev markeret. 3F Post takker Lisbeth for hendes mangeårige faglige kamp og dedikation, især hendes arbejde med feriekontoret. Lisbeth går nu på en velfortjent pension og vil blive savnet, men hendes bidrag vil blive husket og værdsat.

Ad 4

Næste møde afholdes 25-26 januar 2024 på Rørvig Centret

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...