Referat Bestyrelsesmøde 24.-25. januar 2022

REFERAT
Møde:3F Post bestyrelseDeltagere:Dzevad Ramic, Lisbeth Møller, Jan Gregersen, Kim Thomsen, Jess Hansen Johnny Knudsen, Daniel Olsen, Gunvor Pedersen, Henning M. Nielsen og Torben Struck
Dato:24-25. januar 2022
Sted:Rørvig centret  
 Fraværende:Jesper Holm, Dorte Weis og Karina Sørensen
 Referat af:Jess Hansen
  Dagsorden:– Den aktuelle situation
-Meddelelser
– Eventuelt

Referat fra møde 23-24. november 2021 blev godkendt.

Ad 1

3F Post fokusområder blev justeret. Samarbejde, klubarbejde og organisering er de overskrifter, som definerer indsatsen for såvel tillidsrepræsentanter og landsbrancheklubben.
Bestyrelsen drøftede effekten af forskellige organiseringstiltag, herunder uddannelsestiltag via FiU, inspirations-/værktøjskasse til den lokale tillidsrepræsentant osv.  

Jan og Gunvor bearbejder materiale, som de har brugt i et lokalt organiserings-forløb (den brændende platform), til mere generel brug.

Organisering bliver et tema på årets branchekurser, FTR-mødet og (mindst) et kommende regionsmøde.

Status FV Gods/Transport: Der foreligger endnu ingen dato for afholdelse af den faglige voldgift. Fokus ligger i øjeblikket på dataindsamling og forberedelse.

OK23: Forberedelserne til overenskomstfornyelsen i marts 2023 er i fuld gang. Afdelingerne opstiller kravene til industrioverenskomsten, og medlemsmøder afholdes over hele landet.
Forslag til postens lokalaftaler indsamles og behandles af brancheklubben. TR-info om emnet udsendes snarest.

FTR-mødet: Årets møde for fællestillidsrepræsentanter afholdes i Rørvig 22-23. marts. Deltagerne skal blandt meget andet arbejde med at definere FTR-rollen i vores organisation. Kim og Torben har udarbejdet oplæg til gruppearbejde.

Gunvor og Henning og Bo laver oplæg til hvordan afdelinger og klubber kan arbejde med organisering.

Transporttid til kurser: Medarbejdere har lokalt fået oplyst, at transporttid til og fra kurser arrangeret på enhedens foranledning – aktuelt VUB-kurserne – ikke er arbejdstid. I det konkrete tilfælde har de endda på forespørgsel fået at vide, at dette var aftalt med 3F centralt.
Det passer ikke. Der er udsendt information til tilllidsrepræsentanterne med præcisering af hvilke regler der gælder.

Kontingent til Landsbrancheklubben: Der udsendes 3F-cirkulære om indbetaling af kontingent til landsbrancheklubben. Der gøres opmærksom på at manglende betaling betyder, at deltagelse i årsmøde og andre aktiviteter (fx lån i tjm. låneforeningen) ikke er muligt.

Aktuelle faglige sager: Bestyrelsen fik en orientering om faglige sager, som er afsluttet eller under behandling.
Bortvisningssag samt sag om forkert løn er afsluttet med forlig. Sag om tjek af Coronapas. Flytning af ruter, uden at medarbejderen tilbydes at flytte med

Midlertidige ruter flyttet til Roskilde, Stenløse etc., nogen til PO, nogen til MLM? Skal medarbejder flytte med, hvilke regler gælder?

Ad 2

Nyt fra udvalg:

Fjerde kvartals møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) blev aflyst. Ledelsen angav som grund af at B-siden havde forlangt fysisk møde afholdt, i stedet for et video-møde. Dette er forkert, uenigheden handlede om B-sidens inddragelse i beslutninger ift. udvalget.

HSU er, uden forbindelse i øvrigt, indkaldt ekstraordinært til møde 21. februar. Det ekstraordinære møde er indkaldt efter ønske fra 3F Post.

I Partsudvalg PNDK drøftes etiske spilleregler f. videoovervågning /elektroniske registreringer. De ansvarlige for HSU-underudvalgene involveres i processen.

Partsudvalget drøfter endvidere struktur for arbejdsmiljøudvalgene (AMU). Det overvejes at etablere selvstændigt AMU for RFO/LOG.

Underudvalg u. HSU:

Uddannelsesudvalg (UKU) har på møde i januar drøftet bl.a. rekrutteringsprocessen, IKUF i trafiksvage perioder, akademiuddannelse til lederne, aftalt uddannelse og status på lærlinge.
Der er i 2022 afsat ca. de samme midler til uddannelse som i 2021, med Varebilschauffør-uddannelsen som klart største aktivitet.

MLM afholder møde i februar. Der arbejdes bl.a. med opgradering af el-cykler, last-mile opgaver o.m.a.

PO afholder ligeledes møde i februar. B-siden har bedt om at rekruttering og fastholdelse kommer på dagsordenen.

RFO-udvalget er præget af tomgang, med baggrund i den kommende faglige voldgift vedr. gods/transport.

Generelt efterlyses fysiske møder for disse udvalg.

Faglige sager:

Bestyrelsen blev orienteret om afgørelse af div. faglige sager, herunder bortvisningssag (medarbejder beskyldt for at smide magasinbundt i affaldscontainer), og sag om forkert løn til medlem (adskillige forkerte ansættelsesbreve). Begge sager forligt med godtgørelse til medlemmerne.
Endvidere drøftedes kort endnu ikke afgjorte sager, herunder sag hvor ruter er flyttet til andet arbejdssted, uden at de pågældende medarbejdere er tilbudt at flytte med.

Fritvalgs lønkonto: Jf. gældende aftale udbetales ikke-anvendte midler med lønnen ultimo januar. Der informeres om de øvrige muligheder for anvendelse, fx pension, som kontoen giver mulighed for, på de kommende regionsmøder.

Årsvederlag: Der udmøntes i alt 6.4 mio. kr. til medarbejdere i PO og MLM. Langt størsteparten af vederlagene er på 2.200 kr.
190 medarbejdere (næsten alle i PO) modtager vederlag på 4.800 kr., fordi de arbejder under D96 og har 0-fridage.

80/20 status: Fordelingen mellem månedslønnede fuldtidsansatte/andre ligger, som ved sidste opgørelse, på ca. 85% fuldtidsansatte, altså 85/15.
Markant størst anvendelse af ikke-fuldtids sker i PO.
Opgørelse af omfang af outsourcede opgaver i transport (som ikke er omfattet af 80/20) sker lokalt efter anmodning.

Post- og Teleansattes jubilæumsfond: Der indkommer på det nærmeste ingen ansøgninger, som kan godkendes, til fonden. Det søges derfor at nedlægge fonden, og overføre midlerne til Julemærkefonden.

Post- og Teleansattes understøttelsesforening arbejder med at ændre fundatsen, så der kan udloddes midler af selve formuen. De nuværende vedtægter giver kun mulighed for at udlodde legater af de renter, som formuen giver, og det matcher ikke antallet af legatansøgere. Bestyrelsen har ingen indvending mod ændringen.

Referat til afd. 4

Ad 3
Drøftelser og status vedr. Feriekontoret, søges fremover tilrettelagt som temadage, hvor der kan afsættes tid til grundig behandling af forhold vedr. ferieboligerne og arbejdet i Interesseforeningen.

Til mødet denne gang var inviteret Lars Chemnitz (IF afd. 4) og Johnny Madsen (Postpensionisterne), som gav en grundig indførelse i historien og den juridiske opbygning, som ligger til grund for vore mange ferieboliger.

Ferieboligerne, som alle bookes via Feriekontoret, administreres af hhv. 3F Post og Interesseforeningen for Ferieforeningen, Postfonden og Interesseforening afd. 4.
3F Post bestyrelsen er udelukkende regnskabsansvarlig for de boliger som hører under Ferieforeningen.

Lisbeth gav en status på økonomi (indtægter), renoveringer og ombygning.

(Ref:Jess)

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...