REFERAT 25-26.01.2024.

Bestyrelsesmøde 25-26.01.2024.

Møde: 3F Post bestyrelse.
Deltagere: Dzevad Ramic, Jesper Holm, Heidi V. Olsen, Henrik M. Asmussen, Kim Z. Olesen, Jess Hansen, Kim Thomasen.

Fraværende: Torben Struck, Henning M. Nielsen
Referat af: Kim Thomsen

Dagsorden: 1. Meddelelser

  1. Konsolideringsaftalen status
  2. Aktuelle sager
  3. Eventuelt

Dzevad bød velkommen.

Ad 1.
Status på ny postlov, det er endnu for tidligt at sige noget om konsekvenserne af ny postlov. Der vil gå et par måneder inden konsekvenserne viser sig. Transportministeren afventer rapport fra Danske Bank. Dzevad mødes med ministeren i marts måned.

DAO er i pressen og meddeler, at de kan håndtere udlandsposten sammen med en international aktør.

I forbindelse med nedlæggelse af Økonomiportalen, fjernes D96-mappe til lokale D96-referater, da der kun er to steder, der indsender til mappen.

Brugen af elektronisk udstyr, som scannere, telefoner og fleetconnectet, blev drøftet i forhold til de etiske spilleregler og den mulighed for driftsmæssig kontrol, der kan ligge i anvendelsen af elektronisk udstyr. Der ligger også en opgave i at oplyse kollegaerne om de etiske spilleregler når de bruger det elektronisk udstyr. Det vil være et emne på kommende regionsmøder.

Dzevad og Jess Hansen deltager i Koncernmøde i Stockholm 31/1 24.
Der arbejdes videre med generationsskifte og udvikling af ”Talenter” Der arbejdes bland andet med at sikre diversitet, samt at alle bestyrelsesmedlemmer har en rolle at udfylde. Der har været afholdt et 2 dages talentkursus i Rørvig, der forløb med godt engagement og involvering. Der er planlagt et 2 dages kursus til maj, med udvidet læring, for at udvikle fremtidens hold.

Der blev drøftet om det var en ide at sende mail til deltagerne, før deltagelse i regionsmøder, for at finde emner, der kunne være interessante og for at kvalificere debatten på møderne. En anden mulighed der blev drøftet, var at stille opgaver til deltagerne til fremlæggelse på næste regionsmøde.

Mere viden på branchekurser. Det blev drøftet om lokalaftaler og især D58, uenighedsreferater osv. samt gennemgang af lokalaftale 18 Blandede kurser, skal være et fast emne på branchekursus, for at sikre korrekt forståelse og håndtering.

Medlemsfordele;
Der opfordres til at arrangere medlemsmøder med støtte fra Industriens pension og/eller Sampension. TJM deltager også gerne. De giver gerne forplejning, og skal selvfølgelig have plads på dagsordenen.

Kim Thomsen: Oplæg om OK-25 processen, der er lavet en indstillingsblanket til forslag om ønsker og krav, for at kvalitetssikre indkomne forslag. Brev samt indstillingsblanket om OK-25 proces udsendes til TR slut februar start marts.

FTR-møde i marts: Hovedemne på FTR-møde er bl.a. FTR rolle.

Henrik Asmussen: Oplæg med konkrete anvisninger til at håndtere organiseringsopgaven. Og med procesbeskrivelse af organisering og kortlægning af arbejdsplads.
Henrik holder oplæg om organisering på regionsmødet i Fredericia.

Opfordring fra Dzevad til at Invitere én fra organisatorteamet i forbundet, der kan komme og holde oplæg om organisering på Branchekursus. Oplæg med Mads Andersen og oplæg om ligestilling kunne også være en mulighed.

Bestyrelsen drøftede om det var en mulighed at postbladet skal udgives digitalt, eller om der skal være 3 udgivelser i stedet for 4.

Jess Hansen gav opdatering vedrørende brugen af ferieboliger, herunder de økonomiske aspekter og igangværende renoveringer. Samt at der var ved at blive etableret ladestandere i en række af Interesseforeningens huse. For yderligere detaljer henvises til et separat referat.

Ad 2.
Konsolideringsaftale status.
Forsøg med Performancemodel i PO Brøndby og Odense er sat i gang, bestyrelsen følger udviklingen i forsøget. Forsøg med performancemodel i MLM er udskudt.

Løntræk og fagligtillæg udvikling, løntræk er på plads alle steder, der er stadig et potentiale i at organisere kollegaer.

Den lokale løndannelse på arbejdspladserne: Enhederne får midlerne til rådighed 1. marts og 10% puljen til lønforhandling gælder både postarbejdere og overenskomstansatte på særlige vilkår. Processen drøftes centralt.

Lokal aftale 44: virksomhed sender detaljeret kvartalsrapport, på hvor meget PN bruger eksterne og underleverandører. Der blev vist kvartalsvis opfølgning på fordelingen 70/30. Opfølgningen viser et samlet 91/9 og i PO alene 84/16 så næsten status quo.

Ad 3.
Aktuelle sager.
Afsked af 28 kollegaer i Herning logistik og 31 i Aarhus logistik, nogle er fristillet og nogle arbejder en gang i mellem efter behov. Alle kollegaer er på opsagt hvad nu, med 3 dages kompetenceafklaring. Alle skoler er involverede i uddannelse af kollegaer og alt i alt er denne sag håndteret rigtig godt. Omplaceringerne er også håndteret fint. God dialog lokalt på de berørte centre. En række kolleger får op til 12 ugers uddannelse og 60.000 kr. som konsekvens ved outsourcing.

Bortvisningen af en kollega på grund af manglende scanning blev diskuteret. Det undersøges, om straffen i form af bortvisning er proportional med forseelsens alvor. Vi har rejst sagen og den er nu på vej til faglig voldgift, men først skal til sagen mæglingsmøde der sat til d. 12. februar 2024.

Ad 4.
Interesseforeningen: Besigtigelses tur til Colmar for at se på ferieboliger, er planlagt i slutningen af april.

Valg til Tryghedsgruppen, NJY: Peter Madsen er vores kandidat. Vi udsender opfordring til dem vi kan, via kontaktpersoner og Facebook opslag.

Der blev drøftet om der skulle laves en meningsmåling fra medlemmerne på ferieboliger der ikke bliver booket så meget.

Næste møde afholdes 18-19 februar 2024 på Rørvig Centret

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...