Referat Bestyrelsesmøde 16. november 2020

Teams-møde

Deltagere: Dzevad Ramic, Torben Struck, Lisbeth Møller, Johnny Knudsen, Gunvor B. Petersen, Henning M.K. Nielsen, Jess Hansen, Daniel V. Olsen, Kim A. Thomsen, Jesper Holm, Karina Sørensen, Jan Gregersen og Dorte Weis

Dagsorden:

1. Meddelelser

2. Mødeaktiviteter 2021(bestyrelsesmøde, FTR og regionsmøder)

3. TR-struktur

4. Feriehusene – status

5. Eventuelt

Ad 1

COVID-1Skærpede restriktioner i NJY

Nedlukningen i Nordjylland samt COVID-19 situationen generelt blev vendt. Der har været en del henvendelser fra medlemmer som var i tvivl om retningslinjer m.v.
Der er udsendt tillidsmandsinformation 7. november.

Det halter generelt med at inddrage de lokale arbejdsmiljøgrupper i forhold til de tiltag der skal hindre smittespredning. Behandles på møde i arbejdsmiljøudvalget.

Trykte overenskomster

3F afdelingerne har modtaget de overenskomster der er bestilt. 3F Post’s lager er nu tømt, men ekstra eksemplarer kan fremskaffes.

Der er forskellige rutiner for udlevering til tillidsrepræsentanterne. Nogen steder er det ledelsen der udleverer, andre steder er det 3F afdelingen.

Diverse uenighedssager

Dzevad orienterede bestyrelsen om aktuelle sager. Lokale uenigheder i Transport har afdækket forskellige opfattelser om forståelsen af vores aftaler.

Endvidere sager om påtænkt afsked af SV, lokal lokalaftale om tjenestevalg, udbetaling af fratrædelsesbonus til opsagt medarbejder og sag om etablering af seniorordning for medarbejder.

Anciennitetsliste /Fødselsdagsliste

Foranlediget af konkret henvendelse har Dzevad drøftet udlevering af oplysninger til tillidsrepræsentanterne med PNDK HR. Virksomheden finder at det vil stride mod GDPR-reglerne at udlevere oplysningerne i den form, som TR ønsker. Sagen er endnu ikke afklaret.

HSU – Underudvalg -meddelelser

Bestyrelsen fik en gennemgang af aktuelle emner som drøftes/er drøftet i de respektive underudvalg. De udvalgsansvarlige arbejder sammen med Dzevad om formen på information til og fra underudvalgene.

Interesseforeningen – generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes jf. vedtægterne hvert 2. år. På dagsordenen er bl.a. udvidelse af foreningen med 2 nye medlemsorganisationer (Centralorganisationen for Stampersonel og Maskinmesterforeningen).
Dette års generalforsamling er, på grund af Corona, flyttet, og den efterfølgende middag er aflyst.

Databehandler aftaler mellem 3F og medlemmet v PostNord-lønforskrivning

3F er i gang med at lave om på 3Fs indmeldelsesblanket – Samtykke til virksomhedstræk i indmeldelsesblanket. 3F Post har initieret en ændring for at få et samtykke til virksomhedstræk indsat i indmeldelsesblanketten. En sådan aftale er nødvendig Jf. GDPR-reglerne aht. Udveksling af data.

Ad. 2

Alle fysiske møder er aflyst resten af 2020. Det drejer sig om 3F Regionsmøder samt møde for fællestillidsrepræsentanter.

Det samme gælder TR-kurser. Det lykkedes med nød og næppe at gennemføre Grundkursus del I og II for nye tillidsrepræsentanter. Øvrige kurser, herunder branchekursus Post og Miljøkurserne, er aflyst.

Der blev udtrykt ønske om mulighed for mere end ét årligt grundkursus. Med det nuværende antal deltagere på det årlige kursus ser det svært ud. Dzevad undersøger om der er muligheder.

3F Post bestyrelsesmøder ændres til videomøder, så længe de nuværende restriktioner gælder.
Forsamlingsforbuddet er på 10 personer. Hvis der opstår for at mødes fysisk, er det derfor nødvendigt at op til 3 deltagere indvilliger i at deltage pr. videolink. Jan, og Dorte meldte sig til dette.

Det forventes at situationen bedres i starten af det nye år, og at det igen bliver muligt at afvikle fysiske møder og kurser. Der arbejdes videre med alternative løsninger, hvis C19 fortsætter sin hærgen.

Ad. 3

De udpegede kontaktpersoner indsamler status for deres respektive områder, og ajourfører udsendelseslister m.v. Oplysningerne samles hos Dorthe Holst Hansen, som sikrer lister til brug ved årsmødet.

Der er for nuværende ikke gennemført valg af fællestillidsrepræsentant alle steder, og flere tillidsrepræsentanter føler sig presset på tid til opgaven. Desuden udestår afklaring af hvilke lønaftaler der gælder, samt LSU-repræsentation i enkelte områder/regioner.

Ad. 4

Et nyt sommerhus i Klint ved Nykøbing Sjælland er erhvervet. Før det kan tages i brug, skal en nabohøring samt div. omforandringer gennemføres.

Nedlukningen i Nordjylland gav problemer for 4 af vores sommerhuse. Ellers går det generelt rigtig godt for de danske lokationer, og slet ikke godt for de udenlandske. I sidstnævnte søges gennemført diverse reparationer i det omfang det er muligt.

Ad. 5

Status på andel af arbejde i Transport der er outsourcet, blev drøftet. Der er store forskelle de enkelte transportafdelinger imellem.

Der er forholdsvis mange, der siger de ikke modtager Postbladet. Der kan være tale om fejl i 3F-registrering af jobkode, fejl i forbindelse med pakning, eller at medlemmet ved en fejl får smidt bladet ud, fordi der ikke er opmærksomhed på at bladet kommer sam-pakket med 3F Fagbladet.

3F afdelingerne følger op på evt. fejlregistrering ved henvendelse. Vi laver opslag om Postbladet på Facebook-siden i ugen hvor det udsendes.

Status på aktiviteter ifm. forhandlingerne om postloven, PostNord Danmarks økonomiske situation, overarbejde, timebank og årsvederlag blev også vendt.

Ref: Jess

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...