Referat bestyrelsesmøde 21. marts 2022

Møde: 3F Post bestyrelse Deltagere: Dzevad Ramic, Lisbeth Møller, Jan Gregersen, Kim Thomsen, Jess Hansen Johnny Knudsen, Daniel Olsen, Gunvor Pedersen, Henning M. Nielsen og Torben Struck, Jesper Holm, Dorte Weis og Karina Sørensen

Dato: 21. marts 2022

Sted: Rørvig centret

Fraværende: ingen

Referat af: Jess Hansen

Dagsorden: 1. Den aktuelle situation 2. Meddelelser 3. Eventuelt

Referat fra møde 24-25. januar 2022 forelå ikke. Eftersendes, og godkendes næste gang.

Ad 1

Bemandingstilpasning PO og MLM: På møde i Hovedsamarbejdsudvalget 14. marts 2022 meddelte ledelsen, at det som led i generel omkostningsreduktion virksomheden rundt, vil være nødvendigt at afskedige ca. 100 medarbejdere i MLM. I PO forventes det at reduktionerne kan håndteres ved at midlertidigt ansatte ikke forlænges.

Beklageligvis blev udmeldingen om de forestående afskedigelser af ledelsen meldt ud via intraposten/kommunikationsappen, før det lokale niveau var informeret. Det afstedkom en del uro lokalt.

3F Post har overfor ledelsen gjort opmærksom på vores aftaler, herunder den særlige beskyttelse af ansatte med +5 års anciennitet, 80/20-fordelingen samt aftalerne om uddannelse til de opsagte. Herudover sker den praktiske håndtering lokalt.

Der er udsendt information til tillidsrepræsentanterne 15. og 18. marts, herunder en revideret tjekliste ifm. afsked.

Henning kunne fortælle, at der også i RFO er varslet afskedigelser. Omfang er ukendt.

HSU X: 3F Post har, med baggrund i tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanterne, forlangt HSU indkaldt ekstraordinært. Mødet fandt sted 21. februar, og her blev ledelsen præsenteret for adskillige eksempler på dårlig personalepleje. Det kunne konstateres, at der ikke sker den nødvendige involvering af tillidsrepræsentanterne i forbindelse med tilrettelæggelse af tjenesten,

ferieplanlægning m.v., og at ledelsen i vidt omfang ikke ønsker at indgå lokale lokalaftaler, som kunne tilrettelægge hverdagen så den passer til lokale forhold.

Det ekstraordinære samarbejdsudvalgsmøde har sendt et klart signal til ledelsen om at vi ønsker mere fokus på hensyn til medarbejdernes behov ved tilrettelæggelsen af tjenesten, herunder fx mulighed for afvikling af frihed.

FTR-mødet:

Mødets dagsorden blev gennemgået. På mødet skal vi bl.a. drøfte vores interne organisation og rollen som fællestillidsrepræsentant.

Jesper Holm holder oplæg, som danner baggrund for diskussionerne.

Information til medlemmer:

Vores kommunikationskanaler til medlemmerne er bl.a. hjemmesiden, Facebook, Postbladet og Regions- og FTR-møder. Herudover udsendes TR-info, som gerne må opsættes på opslagstavlen, eller bruges af tillidsrepræsentanten til mundtlig information.

Det er afgørende, at de faglige repræsentanter sørger for at videre bringe den information de modtager på fx regionsmøder.

Uddannelse:

De faglige grundkurser (M-kurserne) afsluttes med en IKV (individuel kompetencevurdering), som afdelingerne kan bruge til at følge op med relevante kursustilbud til den enkelte tillidsrepræsentant.

Mulighed for at tilbyde værende tillidsrepræsentanter en kompetenceafklaring blev drøftet.

Der arbejdes på at arrangere et 12-12-møde for underviserne på branche- og miljøkurser m.v.

Ad 2

Bestyrelsen blev orienteret om den aktuelle uro i Interesseforeningen, afledt af formand Henrik Horups afgang.

Relevante udgifter, fx i forbindelse med Dzevads deltagelse i møder rundt i landet, som ikke dækkes ind andre steder fra, dækkes af 3F Post.

NPU, Nordisk Post Union, afholder årsmøde i juni måned. Danmark er værter denne gang.

Dzevad og Jess har haft møde med Min A-kasse, som en del af A-kassens forventningsafstemning med de tilknyttede faglige organisationer.

Status på tilmeldinger og program på kommende branche- og miljøkurser.

Køreplan for OK23/fornyelse af lokalaftalerne. FTR mindes om fristen for indsendelse af forslag til lokalaftaler (1. august).

Status fra Feriekontoret, herunder økonomi, udvikling i sagen om brug af IF4’s lejligheder i Berlin og tvisten i forhold til fejl og mangler i huset i Klint.

Ad 3 Intet.

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...