Bemandingstilpasning i Transport og MLM

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 20. maj 2020

PostNord Danmark (PNDK) har varslet en tilpasning af antallet af medarbejdere i henholdsvis Transport og Mail & Last Mile med baggrund i Corona-situationen generelt, samt den forventede udvikling med faldende mængder til omdeling.

Tilpasningen forventes IKKE fuldt ud at kunne håndteres med naturlig afgang, og et antal kolleger må derfor forvente at modtage en opsigelse. Hertil kommer, at midlertidige ansættelser ophører ved udløb af nuværende ansættelsesbrev. Det endelige antal opsigelser kan endnu ikke opgøres præcist.

I Vækstaftalen, som 3F og PNDK indgik sidst i 2019, forpligter virksomheden sig til at reduktionerne skal gennemføres, så der mindst sker en forholdsmæssig lige så stor procentuel nedgang i antal årsværk blandt timelønnede/deltidsansatte/eksterne leverandører m.v. Desuden skal der særligt gode begrundelser til for at afskedige medarbejdere med mere end 5 års anciennitet, og afsked af disse kræver central behandling. Det er derfor forventningen at langt de fleste opsigelser vil ske blandt medarbejdere med under 5 års anciennitet.

De lokale tillidsrepræsentanter drøfter i øjeblikket forhold i forbindelse med de forestående afskedigelser, og arbejder på at aftale procedure og retningslinjer, herunder at medarbejdere som opsiges, tilbydes den uddannelse og evt. fratrædelsesbonus, som bl.a. Rørvigforliget giver mulighed for.

3F Post har tilkendegivet at vi ikke accepterer at der nyrekrutteres samtidig med at medlemmer går med en opsigelse i lommen. Samt at vi forventer annullering af opsigelserne, i det omfang det skulle vise sig at postmængden ikke falder i det omfang det nu vurderes. PostNord er indstillet på i muligt omfang at tilbyde de opsagte beskæftigelse i andre grene af virksomheden, fx Parcel Operation.

Midlertidig arbejdstidsaftale ophører

Som en konsekvens af ønsket om at iværksætte afskedigelser, udtræder PNDK af den midlertidige arbejdstidsaftale som virksomheden og 3F Post indgik da Corona-krisen begyndte. Fra 25. maj ophører derfor de muligheder som aftalen gav, herunder suspension af sikret sluttid, varsling af frihed i den låste periode og andre tiltag. Som eneste fortsættende punkt er det aftalt, at der fortsat er mulighed for at varsle afvikling af frihed i 4ugers planlægningen med et varsel på 72 timer efter lokalaftale 2. Denne fravigelse videreføres frem til 16. august, hvorefter den bortfalder. Aftalen indeholdt bestemmelser om at hjemsendte kolleger fik fuld løn jf. trepartsaftalen. Disse kolleger er nu kaldt tilbage på arbejde.

Med venlig hilsen

Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...