Bestyrelsesmøde 25/3-19 referat

Bestyrelsesmøde 3F Post, 25. marts 2019, Rørvig centret

Dagsorden:

 1. 3F Kongres 2019
 2. Årsmøde 2019
 3. OK 2020
 4. Valg PDK bestyrelse 2019
 5. Godkendelse af Regnskab LBK 2018
 6. Faglige sager
  • Connected Fleet
  • Uddannelse af chauffører /varebiler
  • Spisepause pakkedistribution
  • Uddannelse opsagte SV
  • Omlægning ny servicemodel
  • Pakke centre
  • Bemanding. Status afskedigelser. ”Normalisering”, midlertidige, fuldtid.
 7. Møde for FTR 26-27. marts
 8. Ny feriebolig Sarajevo og Århus
 9. Evt.

Ad 1

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at bakke om Dzevad Ramic som kandidat til forhandlingssekretær til valg på kongressen, med henblik på at blive formand for 3F Post når Lars stopper. Beslutningen fremlægges for FTR på mødet 26-27. marts med forklaring om proces og opfordring til at bakke op pm postbranchens indstilling.

Der undersøges mulighed for at delegerede fra postbranchen spiser sammen en aften.

Ad 2

Bestyrelsen besluttede at foreslå vedtægterne ændrede, således at der fra og med 2019 vælges ”6 medlemmer” og ikke som nu ”3 postarbejdere og 3 SV”. Desuden tilretning til kun en forhandlingssekretær og diverse konsekvensrettelser. Valgprocedure for de 6 årsmødevalgte drøftedes (hvor mange stemmer har en deltager som er valgt af både postarbejdere og SV). Afklares.

Ad 3

Frist for indsendelse af forslag til krav og temaer til ændring af lokalaftalerne ved OK 20 fastlagtes til 5. august, hvor de skal være fremsendt til Jan Gregersen. Jan og Kim A Thomsen fremlægger for bestyrelsen 9. august. Drøftes på regionsmøder. Plan fremlægges for FTR, incl beskrivelse af at Rørvigforlig og protokollat fra tilpasningsforhandlingerne danner rammen. Opbakning til COi traditionen om at betinge resultat af COi-DI aftalen at der indgås aftale på de store normallønsområder. Sammenkædning er den afgørende styrke.

Ad 4

I konsekvens af Lars og Peters udsagn om påtænkt pension i løbet af 2020 genopstiller de ikke.

Bestyrelsen besluttede at Dzevad Ramic og Jess S. Hansen er 3F posts kandidater til bestyrelsen i Post Danmark A/S og at søge opbakning til dette på FTRmødet.

Ad 5

Bestyrelsen godkendte og regnskabet for 2018 og underskrev Årsrapport for Landsbrancheklubben 3F Post.

Ad 6

Bestyrelsen gennemgik de forskellige faglige emner.

Ad 7

FTR-mødet startes med oplæg om proces for valg på kongres samt indstilling til valg af forhandlingssekretær. Efter denne del – hvis vel overstået – gæster Dzevad Ramic resten af mødet. Forslag til ændring af vedtægter gennemgås. Faglige emner (fra pkt 6) gennemgås og drøftes.

Ad 8

Henlagdes til særskilt bestyrelsesmøde i Interesseforeningen Afd 4. Lars orienterede kort om status.

Ad 9

intet

3. april 209

Referat Lars Chemnitz

Print Friendly, PDF & Email
Claus Kastbjerg Hertz

Claus Kastbjerg Hertz

Faglig sekretær i 3F København. Layouter Postbladet og er webmaster på 3fpost.dk

Måske skulle du også læse...