TR-INFO Midlertidige ændringer af arbejdstidsregler mv.

COVID-19 hærger verden over, og situationen er fortsat uoverskuelig i forhold til hvilke konsekvenser pandemien medfører for vores fælles arbejdsplads, og dermed for 3F Post’s medlemmer. Der tegner sig en klar nedadgående tendens i forhold til antallet af breve, idet rigtig mange virksomheder er lukket ned eller kører på vågeblus. Antallet af pakker er præget af både op- og nedadgående tendenser. Sygefraværet er samlet set stigende, med store variationer på de enkelte arbejdssteder.

For at begrænse de negative effekter, herunder afsked af medarbejdere, har 3F Post indgået en midlertidig aftale med PostNord Danmark. Aftalen sikrer dels at virksomheden kan håndtere situationen med store udsving i mængder og personale-fremmøde, og dels at de medarbejdere som risikerer hjemsendelse eller i yderste konsekvens afskedigelse beskyttes. Samtidig forpligter virksomheden sig til gøre alt for at skabe mulighed for, at medarbejdere med behov for at holde fri for at passe deres børn får adgang til dette.

Den midlertidige aftale gælder fra dags dato og frem til 9. juni 2020.

Med aftalen er det besluttet, at virksomheden bruger de muligheder for lønkompensation, som er stillet til rådighed som konsekvens af trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Det indebærer, at kolleger som eventuelt hjemsendes, bevarer deres løn i hjemsendelsesperioden.

Fyraftensgaranti suspenderes

Aftalen om fyraftensgaranti indeholder bestemmelse om at garantien kan suspenderes i force majeure situationer. Dette træder i kraft fra dags dato. Det betyder i praksis, at den lokale chef kan beslutte at suspendere sikret sluttid i en situation med ekstraordinært højt fravær. Herefter skal medarbejderne fortsætte med omdeling af forsendelser uden skelen til planlagt sluttid. Parterne er enige om, at suspensionen skal ske med størst muligt hensyn til den enkelte medarbejder og at ingen arbejder mere end maksimalt 9 timer dagligt og 42 timer ugentligt.

Udlån af medarbejdere

Det kan blive nødvendigt at raske medarbejdere midlertidigt udfører tjeneste på andre tjenestesteder end det sædvanlige. PostNord Danmark har tilkendegivet at der i videst muligt omfang søges at lave frivillige ordninger.

Hjemsendelse med lønkompensation

I tilfælde af betydelige ændringer i mængderne, kan virksomheden vælge at hjemsende medarbejdere efter reglerne i trepartsaftalen. De berørte medarbejdere vil bevare deres løn i hjemsendelsesperioden, efter de regler som er i aftalen. Så længe denne mulighed anvendes, vil der ikke kunne ske afskedigelser grundet arbejdsmangel.

Ændringer i regler for planlægning i Distribution

I låst periode kan arbejdstiden og arbejdsstedet ændres. Med mindst 24 timers varsel forud for planlagt mødetid, kan arbejdstidens længde ændres med +/- 1 time. Med samme varsel kan enten møde- eller sluttid rykkes.
I den resterende del af 4-ugers planlægningen kan der ske ændring af 0-dage, arbejds- og turnusdage. Allerede fastlagte turnus- og 0-fridage kan kun inddrages mod kompensation.

Varsling af frihed

Afvikling af frihed kan varsles også i låst periode. Varsling skal ske med mindst 36 timers varsel før planlagt mødetid, og i medarbejderens arbejdstid. Eksempel: En medarbejder møder kl. 7.30 hver dag. Hvis påtænkt afvikling af frihed om torsdagen, så skal ledelsen varsle afvikling af frihed senest tirsdag inden medarbejderen går hjem fra arbejde og senest kl.19.30.

Ingen medarbejder kan pålægges afvikling af frihed, såfremt deres tilgodehavende frihed herved kommer under 37 timer.

I perioden 9. juni – 31. august 2020 kan afvikling af frihed for medarbejdere under D96 varsles jf. reglerne i Lokalaftale 2 som for øvrige medarbejdere. Tidspunktet for afspadsering varsles med mindst 72 timer forud for det tidspunkt, hvor sidste tjeneste før fridagen påbegyndes. Dette gælder også i låst periode.

Afspadsering på dagen

Hvis der mødt flere medarbejdere end produktionen kræver, kan medarbejdere frivilligt vælge at afvikle frihed på dagen. Er der fortsat overkapacitet, kan virksomheden vælge at varsle at medarbejdere skal afvikle frihed. Medarbejdere, der sendes på afspadsering, skal have timer i frihedsregnskabet, og der skal godtgøres med realiseret arbejdstid + 1 time, dog mindst 2 timer.

I PO og MLM kan medarbejdere, som er færdige med dagens arbejde en time eller mere før planlagt sluttid, sættes til at afspadsere resten af dagen, dog maks. 2 timer. Det er en forudsætning, at medarbejderen har tilgodehavende frihed.

Håndtering af sygefravær og tjenstlige samtaler

Sygesamtaler og tjenstlige samtaler udskydes, indtil videre til efter uge 16. Samtaler, der betragtes som uopsættelige afholdes dog, evt. som telefon- eller videosamtale.

Aftalens omfang og ophør
Aftalen er gældende fra aftalens indgåelse og indtil 9. juni med undtagelse af punkt 5 under scenariet ”Mængdefald”, der fortsætter uændret til 31. august 2020.

I det omfang at den lokale tillidsrepræsentant finder at aftalen omgås eller misbruges, kan det indbringes til central drøftelse mellem parterne.

Hver af aftaleparterne kan bringe aftalen til ophør med 7 dages varsel. Ved ophør falder parterne tilbage på de eksisterende aftaler jævnfør overenskomsterne med lokalaftaler.

Din tillidsrepræsentant er i besiddelse af den konkrete aftaletekst.

Jeg skal opfordre til at alle gør deres yderste for at håndtere den vanskelige situation, vi og vores virksomhed står i. Følg de udstukne retningslinjer, så arbejdet kan fortsætte sikkert under betryggende former. Er du i tvivl eller direkte utryg, tag da kontakt til din tillidsrepræsentant eller 3F-afdeling.

Venlig hilsen

Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...